Bir Yerden

 

 

 

 

Kavl-i yâre aldanıp vefâ umma felekten 

Rüsvây-ı âlem eder bir sevdâ efsânesi 

 

Sanma vasl-ı kâm ile âbâd olur hayâtın

Hayâl-i zıl içinde tükenir sermâyesi 

 

Düştünse derd-i hicre müsterîh ol ârifâ 

Huzûr u rızâ ile can vermektir çâresi 

 

Bu eşiğin önünde ne beklersin âvâre 

Muntazır olduğun yer ham hayâl meyhânesi

 

Bir nefha-i zan ile çalkanır deryâ-yı aşk 

Gamm u elem nâz u âh çünkü onun mâyesi 

 

Geçmezsen tatlı candan yaklaşma bu meydâne 

Ser alıp sır vermektir ki cânânın gâyesi 

 

Bir nîm od’a yakar da cism ü cânın aldırmaz 

Mest-i müdâm nâm verir varsa yârin pâyesi

 

Tavr-ı mestânesine aldanma dilrübânın

Kays’ı Mecnûn eyleyen o Leylâ’dır dâyesi

 

Usanmaz gönül meyden içtikçe yanar ammâ

Bir aceb iksîr ile doludur peymânesi 

 

Ğayz u kîn ile sunar güzel âb-ı hayâtı

Nice âgâh olayım cennettir humhânesi

 

Çeşm-i ibret nerede hilkât bir mâlihulyâ

Firkâtle nemnâk olmuş kirpiktir vikâyesi

 

Ezelden kilk-i takdîr ile işlenmiş serencâmı 

Yâr şu’le-i aşk ise Mahvî’dir pervânesi

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.