Sergüzeşt

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Ezelde belî deyip geldikse köhne cihâne

Yârin hatırı âlîdir ömür seyri bahâne

 

Dîdârdan geliriz de dîdâr umarız âkıbet

Âşığı teskîn mi eder ha cehennem ha cennet

 

Cânân bezminden eğer bulursak câna âşinâ

Geçeriz nâz u niyazdan cân terk ederiz cânâ

 

Cân alıp cân verirler ellerine bulaşmaz kan

Meylimiz yâr cemâline olduk meydanda kurban

 

Cân cânândan özge sansak puthâne olur cihân

Her oluşta dost üslûbu gerek ayân gerek nihân

 

Râzıyız yâr cilvesine oldu gönlümüz ummân

Silindik mihnet kaydından birdir umutla hüsrân

 

Ne gördükse bu fenâda hak Çalab’ın zuhûrudur

Ne bulduksa gönül içre bir Tanrı’nın öz nurudur

 

Aşk dâvâsı güder isen olma vasla müşteri

Âşık kişi yolda gerek kalma seyrândan geri

 

Mü’miniz aşk dînine virdimiz yâri temâşâ

Gâfil olsak bir ân aşktan münkir oluruz hâşâ

 

Yüzümüz kutlu eşikte gelir dost râyihâsı

Mahvî gönlün hazır eyle gönül dost âşinâsı

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.