Âgâh

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Tâ ezelden pür-rızâ gönül verdim hüsnüne

Tâ ebede bendenim cânân-ı cânım meded

 

Fenâda buldum şükür yüz sürdüm turâbına

Ol bekâda hünkârım sultân-ı cânım meded

 

Dil-i perîşân içre yoktur söz lâyık sana

Hâl ü kâl âciz kalır sühân-ı cânım meded

 

Yedi tamu altında endîşem sensin cânâ

Mültecîyim affına âsmân-ı cânım meded

 

Her gören ahvâlime kendince verir ma’nâ

Kim bilir esrârımı nihân-ı cânım meded

 

Asâkîr-i heyûla musallat rûh yurduna

Mülk-i cânın fâtihi âmân-ı cânım meded

 

Bâb-ı cennet-i semân muntazır olsa bana

Mültefît olmam zinhâr kâmrân-ı cânım meded

 

Hicrinle kan ağlamaktan fâriğ olmam bir gûnâ

Lâkaydım dü cihâna sem’ân-ı cânım meded

 

Celâlinden râzıyım muhtâcım cemâline

Tenezzül et Mahvî’ne  dermân-ı cânım meded

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.